PRIVACY POLICY

Politica de confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (UE) 2016/679

În conformitate cu obligațiile prevăzute în Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 privind prelucrarea datelor cu caracter personal intrat în vigoare la data de 25 mai 2018 (denumit în continuare „GDPR„), vă informăm că următoarea societate KWFORESTER S.R.L. cu sediul în România – Iași, strada Dr. Savini nr. 12, bl. H2, sc. B, parter, ap. 1, cod poștal 700381 (denumită în continuare „Compania„) va prelucra toate datele cu caracter personal care vă privesc și care ne-au fost sau ne vor fi comunicate de către dumneavoastră sau colectate din alte surse, așa cum sunt descrise în prezenta Politică de confidențialitate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se va realiza cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile, ținând cont de principiile de prelucrare a datelor: transparență, legalitate, limitarea scopului, minimizarea datelor, limitarea stocării, integritate și confidențialitate.

A. Datele cu caracter personal și scopurile prelucrării

Datele cu caracter personal pe care Societatea le poate prelucra în scopurile menționate mai jos și care ar putea aparține utilizatorilor site-ului web, clienți, în calitate de persoane fizice sau reprezentanților și angajaților clienților, persoane juridice, ar putea fi: date colectate în timpul navigării pe site-ul web al Societății (de ex. adresa IP, tipul de browser, tipul de dispozitiv), numele și prenumele, funcția, datele de contact (adresă, e-mail, număr de telefon), date de identitate (dacă sunt necesare pentru încheierea unui contract sau în scopuri fiscale), cum ar fi: date de identificare personală, seria și numărul cărții de identitate, data nașterii, vârsta, orice alte informații colectate în legătură și în funcție de necesitățile fiecărui scop prevăzut mai jos.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează în următoarele scopuri:

 1. pentru executarea și valorificarea drepturilor ce decurg din contractele încheiate cu Societatea;
 2. pentru respectarea legilor și reglementărilor în vigoare, în special în ceea ce privește cerințele fiscale și contabile;
 3. pentru operarea site-ului web al Societății și pentru a oferi acces la serviciile oferite de acesta;
 4. pentru furnizarea de răspunsuri la orice solicitare adresată Societății și pentru menținerea unei bune comunicări cu clienții și utilizatorii;
 5. pentru trimiterea de comunicări de marketing direct, cu acordul utilizatorului.

Prelucrarea datelor cu caracter personal poate consta în: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, păstrarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, comunicarea prin transmitere, diseminare sau orice altă formă de punere la dispoziție, compararea sau interconectarea, limitarea, ștergerea sau distrugerea și se va realiza pe suport de hârtie, pe suport de hârtie, sau cu ajutorul calculatoarelor și dispozitivelor electronice, cu instrumente adecvate pentru a garanta siguranța și confidențialitatea datelor cu caracter personal, în conformitate cu articolele 32 și următoarele din GDPR referitoare la măsurile de siguranță pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

B. Colectarea datelor și temeiul juridic al prelucrării

Colectarea datelor este:

 1. Obligatorie pentru a îndeplini obligațiile impuse de lege sau de alte reglementări obligatorii;
 2. Necesară pentru derularea și continuarea relației dintre dumneavoastră și Societate sau pentru a răspunde la orice solicitare a persoanelor vizate.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în baza contractului încheiat între Societate și clienții sau utilizatorii săi (prin acceptarea Termenilor și Condițiilor site-ului), în baza necesității Societății de a respecta prevederile legale (în special cele din domeniul fiscal) sau în baza consimțământului utilizatorilor/clienților pentru primirea de comunicări de marketing direct.

Refuzul de a furniza datele cu caracter personal menționate mai sus, chiar și din motive legitime, ar putea compromite desfășurarea normală a relației dumneavoastră cu Societatea noastră, ar putea conduce la imposibilitatea Societății de a vă oferi răspunsuri la întrebările dumneavoastră și, în plus, ar putea împiedica Societatea să execute comenzile dumneavoastră, precum și să efectueze serviciile solicitate și facturarea aferentă.

În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe consimțământul dumneavoastră, retragerea acestui consimțământ, deși este posibilă în orice moment, nu va afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza acestui consimțământ înainte de retragerea acestuia.

În special, Societatea va adopta toate măsurile de siguranță tehnice, informatice, organizatorice, logistice și procedurale adecvate nivelului de risc în funcție de natura datelor cu caracter personal și de scopurile prelucrării acestora.

Procedurile aplicate garantează, de asemenea, că accesul la datele cu caracter personal este permis numai persoanelor însărcinate cu tratarea acestor date în numele societății noastre.

C. Comunicarea și difuzarea datelor. Adrese de date cu caracter personal

Comunicarea de date cu caracter personal către terți, alții decât societatea, în scopurile menționate la punctul A de mai sus, poate avea loc numai în următoarele circumstanțe:

 1. atunci când o astfel de comunicare este necesară pentru a asigura conformitatea cu legea sau cu alte norme obligatorii;
 2. atunci când o astfel de comunicare este necesară pentru a asigura stabilirea sau continuarea corectă a relației de afaceri cu dumneavoastră.

Toate datele cu caracter personal colectate în scopurile menționate mai sus pot fi comunicate unor subiecți publici și privați, persoane fizice sau juridice exclusiv în scopuri comerciale pentru gestionarea bazelor de date sau a sistemelor de procesare a plăților, inclusiv terților care îndeplinesc sarcini specifice în numele societății noastre.

În special, datele pot fi comunicate următoarelor categorii: vânzări, instituții bancare și societăți de procesare a plăților, firme și consultanți juridici, furnizori de servicii IT, auditori care lucrează cu Societatea, autorități publice sau administrații care îndeplinesc sarcini legale, furnizori italieni și străini, societăți de finanțare sau de transport, terți însărcinați cu controlul calității fluxului de distribuție, furnizori de servicii de marketing direct, pe lângă celelalte societăți care fac parte din Grupul nostru.

De asemenea, datele pot fi prelucrate, deși numai în formă agregată și anonimă, în scopuri statistice.

D. Transferul de date către țări străine

În scopul strict și necesar pentru a permite relația contractuală cu dvs., datele dvs. personale pot fi comunicate unor terți subiecți judiciari din țări străine, fie în interiorul sau în afara Uniunii Europene, întotdeauna cu respectarea normelor cuprinse în art. 44 – 50 din GDPR.

E. Termenul de stocare

În funcție de scopul prelucrării, Societatea ar putea prelucra datele cu caracter personal pe întreaga durată a relației contractuale, până la sesiunea de navigare, până când Societatea răspunde solicitărilor dumneavoastră sau pentru termenul impus de dispozițiile legale (de exemplu, în domeniul fiscal), până când vă retrageți consimțământul sau până când este necesar pentru a proteja drepturile și interesele Societății în cazul unui dezacord între Societate și dumneavoastră.

F. Drepturile dumneavoastră

În conformitate cu articolul 12 și cu articolele 15 – 22 din GDPR, aveți dreptul de a solicita, cu respectarea cerințelor și în limitele regulamentului menționat, să:

 1. Să aveți acces la informațiile dumneavoastră cu caracter personal
 2. Rectificarea datelor cu caracter personal neexacte
 3. Ștergeți informațiile cu caracter personal
 4. Restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal până la efectuarea rectificării acestora
 5. Să primească o notificare în cazul rectificării, ștergerii sau limitării datelor cu caracter personal.
 6. Portarea datelor cu caracter personal
 7. Opoziția la prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv în ceea ce privește procesele decizionale automatizate (inclusiv crearea de profiluri)
 8. Obțineți o intervenție umană din partea titularului
 9. Contestați decizia
 10. Depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere

Pentru orice solicitare, pentru exercitarea oricăruia dintre drepturile dumneavoastră, vă puteți adresa Societății la sediul acesteia situat în România – Iași, strada Dr. Savini nr. 12, bl. H2, sc. B, parter, ap. 1, cod poștal 700381 sau prin e-mail la următoarea adresă: address: info@kwforester.ro

G. Cookie-uri

Dorim să vă informăm, în plus, că acest site utilizează cookie-uri pentru a vă permite să navigați pe site-ul nostru și pentru o experiență îmbunătățită a acestuia. Pentru mai multe detalii despre cookie-urile pe care le folosim, vă rugăm să citiți Politica noastră privind cookie-urile.

H. Consimțământul pentru prelucrare

Dorim să vă informăm, în final, că furnizarea către Companie a datelor dvs. personale pentru a fi prelucrate în modalitățile și în scopurile menționate mai sus este opțională. În cazul refuzului dvs., Societatea nu va putea prelucra datele dvs. cu caracter personal și va putea să le utilizeze doar în conformitate cu obligațiile definite de lege și cu potențialele consecințe descrise la punctul B de mai sus.

Prin dezvăluirea datelor dvs. cu caracter personal, confirmați că ați citit, ați înțeles și sunteți de acord cu termenii acestei politici de confidențialitate.